Fitness Club HS | Fitness voor vrouwen
Inhoud bewerken
Fitness Club HS | Fitness voor vrouwen

Contact

Privacybeleid

Table of Contents

1. Betalingsgegevens

Als u in onze club voor goederen en diensten met een betaalkaart betaalt, registreren we uw kaartgegevens.

2. Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens

We leggen uw afbeelding vast op Closed Circuit TV wanneer u onze club bezoekt. Als u onze website gebruikt, registreren we informatie over de URL van waaruit u ons bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, uw type browser en informatie over de locatie van uw apparaat.

3. Correspondentie en incidenten

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we dit registreren, evenals de opmerkingen en antwoorden die u ons via vragenlijsten of ons feedbacksysteem stuurt. Als u bij een incident in onze club betrokken zou zijn, registreren we de details van dit incident.

4. Leden

Als u een lid van een van onze club bent, kunnen we de volgende gegevens, samengevat per categorie, over u verzamelen en verwerken: 

 • Contact- en identificatiegegevens 

Wij registreren uw geboortedatum en geslacht. We kunnen een foto van u nemen wanneer u lid wordt. We slaan uw gebruikersnaam en wachtwoord op als u zich online aanmeldt. Als u ons informatie verstrekt ter ondersteuning van uw lidmaatschapsaanvraag, slaan we deze op. 

 • Sessie- en apparaatgegevens 

Als u onze mobiele app gebruikt, registreren we uw gebruiksgegevens en locatie (als uw apparaatinstellingen dit toestaan). 

 • Betalingsgegevens 

We houden de gegevens bij van uw lidmaatschapspakket en de tarieven voor u die aan uw lidmaatschap zijn verbonden, evenals van de betalingen die u aan ons verricht. Als u uw lidmaatschap en andere kosten via automatische incasso betaalt, registreren we uw bankgegevens. 

 • Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens 

Wij registreren de keren dat u een Fitness Club HS binnengaat met gebruik van uw lidmaatschapskaart. Als u uw doelstellingen op het gebied van gezondheid en fitness met ons wilt delen, registreren wij deze. 

 • Uw persoonlijke situatie 

Als u ons bewijs levert van verhuizing, ontslag of een medische aandoening waarop ons annulerings- of opschortingsbeleid van toepassing is, slaan wij dit op. 

5. Informatie die we van derden ontvangen

 1. Fitness Club HS behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen/fitness te
  weigeren.
 2. Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Fitness Club
  HS te behouden aan de algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen. Tevens
  dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Fitness Club HS op
  te volgens. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgagaan.
 3. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Fitness Club HS in
  strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van
  fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Fitness club HS en/of van zijn sporters
  kan benadelen, geeft Fitness Club HS het recht met onmiddellijke ingang de
  deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot
  de ruimtes van Fitness Club HS te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van
  het contributiegeld.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Niet-leden en gasten 

Als u geen lid bent, gebruiken we de informatie die u verstrekt of die wij verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze website op basis van onze rechtmatige zakelijke belangen, voor de volgende doeleinden, tenzij anders vermeld: 

Contact- en identificatiegegevens 

Wij gebruiken uw contactgegevens om te antwoorden op uw vragen af te handelen en u op de hoogte te brengen van de producten en diensten die u kunnen interesseren (ook via e-mail, telefoon en sms, als u toestemming hebt gegeven voor elektronische ontvangst hiervan). 

Sessie- en apparaatgegevens 

Wij gebruiken de sessie- en apparaatgegevens om de toegang tot ons netwerk te beheren en onze website eenvoudiger in het gebruik te maken. 

Betalingsgegevens 

We gebruiken uw betaalkaartgegevens voor de betaling van goederen en diensten. 

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens 

Wij maken gebruik van CCTV cameratoezicht voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit en voor de gezondheid en veiligheid van onze gasten, leden en medewerkers. We gebruiken informatie over websitegebruik om de navigatie op onze site te vereenvoudigen. 

Correspondentie en incidenten 

Uw feedback wordt gebruikt om onze faciliteiten en diensten te verbeteren en ons te helpen om al uw eventuele vragen af te handelen. Wij registreren gegevens van incidenten om onze verplichtingen in het kader van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te vervullen. 

Leden en ex-leden 

Als u lid bent, gebruiken we de informatie die u verstrekt of die wij verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid, onze lidmaatschapsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van onze website op basis van onze overeenkomst met u en onze rechtmatige zakelijke belangen, voor de volgende doeleinden, tenzij anders vermeld: 

Contact- en identificatiegegevens 

We gebruiken uw contactgegevens om u bij de Fitness Club HS te registreren, een lidmaatschapsaccount aan te maken en te beheren en onze diensten aan te bieden volgens onze algemene voorwaarden; om contact met u op te nemen over wijzigingen in de faciliteiten, tarieven en lidmaatschapsvoorwaarden; en om u te informeren over onze producten en diensten die u kunnen interesseren (ook via e-mail en sms als u toestemming hebt gegeven voor elektronische ontvangst hiervan). 

 Sessie- en apparaatgegevens 

We gebruiken uw sessie- en apparaatgegevens om de toegang tot ons netwerk te beheren; om het gebruik van onze website te vereenvoudigen en u via onze mobiele app berichten te sturen over groepslessen. 

Betalingsgegevens 

We gebruiken uw betalingsgegevens, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, voor betaling van uw lidmaatschap en andere door u verschuldigde bedragen; om advies te ontvangen en actie te ondernemen in verband met het innen van vorderingen en ter ondersteuning bij het oplossen van geschillen. 

Gebruiks- en aanwezigheidsgegevens 

Wij maken gebruik van CCTV cameratoezicht voor het voorkomen en opsporen van criminaliteit en voor de gezondheid en veiligheid van onze gasten, leden en medewerkers. We gebruiken informatie over websitegebruik om de navigatie op onze site te vereenvoudigen.. 

We gebruiken gebruiks- en aanwezigheidsgegevens voor het beheer van ons reserveringsbeleid en de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze faciliteiten, om uw gebruikservaring van deze faciliteiten te verbeteren en om onze communicatie met u op maat te maken. 

Uw persoonlijke situatie 

We gebruiken de door u verstrekte informatie voor het beheer van ons annulerings- of opschortingsbeleid. 

Correspondentie en incidenten 

Uw feedback wordt gebruikt om onze faciliteiten en diensten te verbeteren en ons te helpen om al uw eventuele vragen af te handelen. Wij registreren gegevens van incidenten om onze verplichtingen in het kader van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te vervullen. 

Informatie die we van derden ontvangen 

We gebruiken de informatie afkomstig van uw draagbare apparaat om uw ervaring van onze faciliteiten te verbeteren. We gebruiken de door uw werkgever verstrekte informatie voor het innen van de betaling indien deze uw lidmaatschap betaalt. 

We kunnen de informatie die u verstrekt of die wij op andere wijze verzamelen, gebruiken zoals u is uitgelegd op het moment van verzameling van uw persoonlijke gegevens. 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Wij kunnen informatie verwerken over uw gezondheid, bijvoorbeeld om de veiligheid van u te kunnen waarborgen of om te voldoen aan onze verplichtingen aangaande veiligheids- en gezondheidswetgeving. Wanneer de verwerking van informatie bedoeld is om een service aan u te bieden, zullen wij altijd om uw toestemming vragen. Wanneer u niet wilt dat wij over deze informatie beschikken, kunt u weigeren om toestemming te geven en u kunt zich op elk gewenst moment bedenken. 

Het delen van uw informatie met anderen

Uw privacy is voor ons van belang en wij zullen in geen enkel geval uw gegevens aan derden verkopen. 

Het kan voorkomen dat we informatie over u aan derden verstrekken die deze voor dezelfde doeleinden als wij gebruiken, evenals om de volgende redenen: 

Wij delen gegevens met onze agenten, opdrachtnemers en werknemers in het land waar u lid bent voor het beheer van uw lidmaatschap, uw account en alle producten en diensten die u nu of in de toekomst worden geleverd. 

Het kan voorkomen dat wij gegevens delen met agenten of werknemers van andere ondernemingen in de Europese Economische Ruimte die deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen als die waartoe Fitness Club HS behoort, voor het beheer van uw lidmaatschap, uw account en alle producten en diensten die u nu of in de toekomst worden geleverd. 

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens verplaatsen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Afhankelijk van uw relatie met ons kan dit ook betekenen het overbrengen van gegevens naar de VS, waar wij of één van onze partners gebruik maken van diensten die daar uitgevoerd worden. Wanneer wij dit doen, zullen wij er zorg voor dragen dat er passende veiligheidsmaatregelen genomen worden, bijvoorbeeld door het sluiten van contractuele overeenkomsten. 

Wij delen uw kaart- en bankgegevens met onze aanbieders van beveiligd betalingsverkeer voor de verwerking van betaalkaarttransacties en automatische incasso. 

We delen uw contactgegevens en voorkeuren met mailinghuizen, onze marketingbureaus, systeemproviders en andere distributeurs om u informatie te sturen. 

We delen contact- en identificatiegegevens met onze media agenten, aanbieders van zoekmachines en social media platforms zodat we onze communicatie op maat voor het publiek kunnen maken. 

We kunnen aanwezigheidsgegevens met uw werknemer of aanbieder van flexibele benefits delen, indien uw lidmaatschap via hen is geregeld. 

We kunnen uw gegevens delen met iedereen aan wie wij de rechten en verplichtingen voortkomend uit de met u gesloten overeenkomst (kunnen) overdragen, indien wij hiertoe verplicht zijn of indien de wet dit toestaat. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Wij delen gegevens met derden die helpen onze diensten te verwerken en beheren of die advies geven en actie ondernemen met betrekking tot het innen van vorderingen. 

Hoelang bewaren we uw informatie

Wij bewaren de door u verstrekte of door ons verzamelde informatie zolang dit nodig is, afhankelijk van de reden waarvoor deze is verzameld. Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg voor iedere informatiecategorie.

Niet-leden en gasten
Wij bewaren uw contactgegevens tot vier jaar na uw eerste aanvraag. Wij bewaren voldoende informatie om uw communicatievoorkeuren voor onbepaalde tijd op te slaan om te vermijden dat u in de toekomst ongewenste informatie ontvangt.
Wij bewaren correspondentie voor zeven jaar voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt over hetzelfde onderwerp.

Leden en ex-leden
Wij bewaren uw contact- en identificatie-, gebruiks- en aanwezigheidsgegevens evenals informatie over uw persoonlijke situatie voor de hele duur van uw lidmaatschap en tot zeven jaar na be indiging hiervan, zodat we in staat zijn te antwoorden in geval van vragen over uw lidmaatschap. Bepaalde informatie kunnen wij langer bewaren, wanneer wij hier dwingende redenen voor hebben.
Wij bewaren voldoende informatie om uw communicatievoorkeuren voor onbepaalde tijd op te slaan om te vermijden dat u in de toekomst ongewenste informatie ontvangt.
Wij bewaren correspondentie voor zeven jaar tijd voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt over hetzelfde onderwerp. We bewaren gegevens over incidenten tot drie jaar na de datum van het incident.
Wij bewaren betalingsgegevens tijdens het lidmaatschap tot zeven jaar na be indiging hiervan, overeenkomstig de BACS (Bankers’ Automated Clearing Services) gedragscode.
CCTV-opnames worden automatisch na 7 dagen gewist tenzij ze behouden moeten blijven in verband met een lopend onderzoek, in welk geval wij ze bewaren tot dit onderzoek is afgerond.
Wij slaan geen gegevens op die we van uw draagbare apparaat hebben ontvangen.

Uw rechten

U hebt het recht een aanvraag in te dienen om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of om de gegevens die wij over u hebben, te corrigeren. Wij zullen u binnen een maand antwoorden. Indien u wilt weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben of indien u de gegevens die wij over u hebben wilt corrigeren, kunt u aan de op onderstaand adres of op e-mailadres info@health-wellnessclubhs.nl schrijven; hiervoor dient u een bewijs van uw identiteit bij te voegen (bv. een kopie van uw paspoort of rijbewijs) en ons te vragen uw persoonlijke informatie te tonen of de betreffende informatie te corrigeren. U dient ons voldoende informatie te verstrekken zodat wij de persoonlijke informatie die u wilt zien of laten corrigeren kunnen traceren. Wij zijn niet verplicht op uw verzoek te antwoorden tot u ons de vereiste informatie hebt verstrekt. We zullen binnen een maand vanaf uw verzoek of, indien we om aanvullende informatie ter identificatie hebben gevraagd, binnen een maand na ontvangst van deze informatie, contact met u opnemen. U hebt het recht de informatie in elektronische vorm te ontvangen. Indien uw verzoek via e-mail is verstuurd vanaf het adres dat wij geregistreerd hebben, zullen wij u via e-mail op dat adres antwoorden. U heeft het recht ons onder bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te onderbreken wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze rechtmatige belangen. Dit geldt niet voor verwerkingen die overeenkomen met onze lidmaatschapsvoorwaarden, zoals de verwerking van betalingen. Indien wij menen een geldige reden te hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder ook die ter ondersteuning van eventuele rechtsvorderingen, kunnen wij uw verzoek weigeren in te willigen. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij uw verzoek om be indiging van de verwerking weigeren, hebt u het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Het bijwerken van uw marketingvoorkeuren

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te voorzien van marketing informatie met betrekking tot onze producten en diensten, zoals nieuwsbrieven, productupdates, onderzoeken, bedrijfsmededelingen en uitnodigingen voor evenementen die voor u interessant zijn. 

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingboodschappen door de afmeldlinks in onze elektronische berichten te volgen. Ook kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met uw plaatselijke club met gebruik van de contactgegevens op onze website www.rhythmsports.nl 

Houdt u er rekening mee dat wij u, ondanks dat u zicht heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingboodschappen, wij u wel berichten kunnen sturen met betrekking tot onze dienstverlening waar nodig. 

Uw recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, moet u dit eerst bij ons kenbaar maken – zie “Contact” hieronder. Als u niet tevreden ben over de manier waarop we met uw bezwaren omgaan, kunt u contact opnemen met info@health-wellnessclubhs.nl

Cookies

Wanneer u een van onze websites of mobiele applicaties bezoekt, kunnen wij u een cookie sturen. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat kan worden geplaatst om gegevens bij te houden, die wij voor verschillende zaken kunnen gebruiken: 

Cookies helpen ons u te herkennen wanneer u opnieuw een van onze websites bezoekt en bij te houden welke advertenties u worden getoond. Op deze manier kunnen wij de advertenties die wij bieden aan uw voorkeuren aanpassen. Hiervoor kunnen wij de diensten van advertentieservers van derden gebruiken. 

Cookies kunnen worden gebruikt om anonieme statistieken samen te stellen over het gebruik van diensten of over browsergedrag. Een derde partij verzamelt dergelijke gegevens namens ons om onze websiteprestaties te meten. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd voor rapportagedoeleinden. Er wordt geen informatie verzameld waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Het gebruik van deze service helpt ons de structuur en gebruiksvriendelijkheid van onze websites te meten en te verbeteren. 

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u deze in uw webbrowser uitschakelen of het aanmaken ervan weigeren. Als u niet weet hoe dit moet, dient u uw browserprovider om technische ondersteuning te vragen. 

Fitness Club HS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of defecten aan uw systeem. 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacy beleid te allen tijde bijwerken. Deze wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst. Als u gebruik blijft maken van onze diensten nadat wij dit privacy beleid hebben gewijzigd, is de bijgewerkte versie van toepassing.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wet op gegevensbescherming, zullen wij uw persoonlijke gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verlies door het gebruik van commercieel aanvaardbare veiligheidsmaatregelen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie. 

Niets in dit beleid zal op enigerlei wijze onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in geval van nalatigheid die tot overlijden of persoonlijk letsel of een bedrieglijke onjuiste weergave leidt. 

Helaas is de informatieoverdracht via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico. 

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden of oplopen bij het gebruik van onze online diensten, veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten 

onze redelijke controle vallen, met inbegrip van de elektronische overdracht van informatie, inhoud, materiaal en gegevens via internet en het onderscheppen en ontcijferen hiervan door derden. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden door de verspreiding van een denial-of-service-aanval, of door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal, die uw computer of computerprogramma’s kunnen infecteren, besmetten of beschadigen, de software kunnen beschadigen of tot schade aan en verlies van gegevens kunnen leiden, tenzij dit is veroorzaakt door nalatigheid van onze kant. U dient ervoor te zorgen dat u geschikte antivirussoftware en firewalls gebruikt. 

Hoewel wij geschikte maatregelen nemen om de nauwkeurigheid, actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website te garanderen, houdt dit op geen enkele wijze in dat wij deze informatie, inhoud, materiaal of gegevens – verkregen van of geleverd door derden die op onze website worden weergegeven of op een andere manier beschikbaar zijn op onze website of op de websites of diensten van derden waartoe u vanaf onze site toegang hebt – controleren, herzien, monitoren, bevestigen of onderschrijven Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel dat u kunt lijden of oplopen in verband met dergelijke informatie, inhoud, materiaal of gegevens. U bent er verantwoordelijk voor te controleren dat dergelijke informatie, inhoud, materiaal of gegevens nauwkeurig, actueel, juist en volledig zijn. 

Als een derde onbevoegde partij toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgt, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die uit deze ongeoorloofde toegang kan voortkomen. 

Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt waarmee u toegang tot bepaalde delen van onze site hebt, bent u er verantwoordelijk voor dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen. 

Hoewel wij alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze website voortdurend beschikbaar is, kunnen er momenten zijn waarop dit niet het geval is. Dit kan te maken hebben met redenen van onderhoud van of wijzigingen aan de website, of met redenen die buiten onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet-beschikbaar zijn van onze website. 

Contact

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden verzonden aan: info@health-wellnessclubhs.nl 

Of via de post naar:

Health&Wellness Club HS
Van Maanenkade 218
2516LP Den Haag