Fitness Club HS | Fitness voor vrouwen
Inhoud bewerken
Fitness Club HS | Fitness voor vrouwen

Contact

Algemene voorwaarden

Table of Contents

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fitnessclub HS en de sporter en alle werkzaamheden van Fitnessclub HS die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
 2. Onder sporter wordt verstaan: Het lid, de deelnemer van de faciliteiten en lessen van Fitnessclub HS.
 3. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Fitnessclub HS. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.fitnessclubhs.nl
 4. Bij inschrijving verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 5. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en events zijn strikt persoonlijk. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op de
  inschrijfformulieren.
 6. Fitnessclub HS behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschap systeem of van de faciliteiten van Fitnessclub HS.
 7. Fitnessclub HS behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
 8. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitnessclub HS gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden te beschikking gesteld.
 9. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douchen en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.

2. Verantwoordelijkheden en plichten Fitness Club HS

 1. Fitnessclub HS zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.
 2. Fitnessclub HS onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Fitnessclub HS zorgt ervoor dat instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Fitnessclub HS treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten.

3. Verantwoordelijkheden en plichten van de sporter

 1. De sporter houdt zich aan de door de Fitnessclub HS gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De sporter dient een medische contra–indicatie voor Fitness te melden aan Fitnessclub HS.
 3. De sporter dient de aanwijzingen van Fitnessclub HS c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. 
  Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten of faciliteiten, waarmee de sporter niet bekend is. Indien de sporter niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit kenbaar te maken, zodat Fitnessclub HS uitleg kan geven.
 4. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de sporter niet toegestaan te roken in de door Fitnessclub HS beschikbaar gestelde Fitnessruimtes.
 6. De sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fitnessclub HS mede te delen.

4. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter

 1. Bezoek aan de ruimtes van Fitnessclub HS alsmede gebruik van faciliteiten zoals kleedkamers is geheel op eigen risico.
 2. De sporters neemt op eigen risico deel aan lessen en aan alle faciliteiten.
 3. Fitnessclub HS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor eigen vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van fitness faciliteiten mocht overkomen.
 4. Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Fitnessclub HS, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard.
 5. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Fitnessclub HS toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

5. Deelname en uitsluiting van de sporter

 1. Fitnessclub HS behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen/fitness te weigeren.
 2. Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Fitness Club HS te behouden aan de algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Fitnessclub HS op te volgens. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgagaan.
 3. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Fitnessclub HS in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Fitnessclub HS en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Fitnessclub HS het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Fitnessclub HS te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het contributiegeld.

6. Lidmaatschap en betaling

    1. Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan voor de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.

    2. Na de overeengekomen looptijd wordt het lidmaatschap van halfjaarabonnementen/jaarabonnementen met een incasso/termijnbetalingsregeling steeds voortgezet voor een maand waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. – Abonnementen die vooruit betaald zijn zonder incasso/termijnbetalingsregeling worden automatisch beëindigd na afloop van de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
    3. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
    4. Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst/moet beëindigen, wordt de sporter het verschil tussen de prijs van gekozen lidmaatschap en de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap, direct verschuldigd.
    5. Opzegging kan alleen via een opzegformulier, op te vragen via mail of verkrijgbaar bij de receptie.

    6. De sporter is het abonnementsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd. Fitnessclub HS biedt de sporter echter de gelegenheid om het jaarabonnement in periodieke termijnen (incasso abonnementen) bij vooruitbetaling te voldoen.
    7. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode in een keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
    8. Rittenkaarten, maand–kwartaal– en dagkaarten e.d. dienen vooraf (in een keer) te worden betaald.
    9. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode contributie en andere bedragen.
    10. Bij incasso abonnementen gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Fitness Club HS. – 1. De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door Fitness Club HS geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende incasso bij een volgende incasso – nadat de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden – minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre–notificatie aan u worden gestuurd, waarmee het te incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen worden doorgegeven. – 2. Indien de automatische incasso door Fitnessclub HS om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan bent u een(contractuele) rente verschuldigd van 0,75% per maand of een deel daarvan, welke deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is Fitnessclub HS wettelijk gerechtigd om vanwege betalingsverzuim (buiten–) gerechtelijke kosten van incasso in rekening te brengen. – 3. Eventuele vragen of opmerkingen die verband houden met de incasso dient u binnen veertien (14) dagen nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden aan Fitnessclub HS te richten. – 4. In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen tevoren contant afrekent. – 5. De administratie van Fitnessclub HS, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren. – 6. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van overige bepalingen niet aan.
    11. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt Fitnessclub HS zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
    12. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
    13. Fitness Club HS behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks per 1 Januari te indexeren. De sporter is gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, indien de prijsverhoging valt binnen de contactduur die is vastgesteld op het inschrijfformulier. Voor incasso abonnementen die na looptijd van 1 jaar ingevolge het tweede lid van dit artikel zijn overgegaan in een maandelijks opzegbaar abonnement, geldt als contractduur een maand. – De sporter is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, indien de tariefsaanpassingen (ongeacht de hoogte) vanwege overheidsmaatregelen worden doorgevoerd.
    14. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor– of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
    15. De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap. Na ontvangst van deze betaling ontvangt de sporter een lidmaatschapspas, met daarbij het lidmaatschapsnummer die bij elk bezoek aan Fitness Club HS moet worden meegenomen.
    16. In geval van vermissing of beschadiging van de pas dient de sporter tegen betaling van €10,- een nieuwe pasje aan de schaffen bij de receptie.
    17. Het Fitness Club HS lidmaatschap mag nooit worden overgedragen aan derden.
    18. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, zal Fitnessclub HS de overeenkomst beëindigen zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het contributiegeld.
    19. Geldig legitimatiebewijs verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

7. Ziekte, zwangerschap en vakantie

 1. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non–actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, wordt de looptijd van het lidmaatschap verlengd met de duur van de ongeschiktheid (maximum van 4 maanden). De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen niet. Na de minimale looptijd zullen deze termijnen worden verrekend waarbij de sporter het aantal niet gebruikte perioden kosteloos gebruik kan maken van de aangeboden faciliteiten.
 2. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties (in het abonnement zit reeds een gemiddelde vakantieduur van 5 weken verrekend).

8. Openingstijden

 1. Fitnessclub HS bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.
 2. Fitnessclub HS is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 3. Fitnessclub HS is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Fitness Club HS vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. Fitnessclub HS is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde Fitnessclub HS vestiging te sluiten bij overmacht. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

9. Overmacht

 1. Overmacht zal nimmer leiden tot enige verplichting tot restitutie van bepaalde gelden of overige schadevergoeding door Fitnessclub HS aan de sporter.
 2. Als overmacht voor Fitnessclub HS, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Fitnessclub HS niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Fitnessclub HS zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 3. Onder zodanig omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Fitnessclub HS gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

10. Groepslessen

 1. Fitnessclub HS wil het aanbod van de lessen altijd up-to-date houden. Dit betekent dat de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aangepast kunnen worden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschap.
 2. Meedoen aan een groepsles kan door de betreffende les (24 uur voor start van de les) te reserveren via de Sportivity app. Indien de les vol is, worden er om veiligheidsredenen niet meer mensen toegelaten dan een bepaalde maximum.
 3. Niet mee kunnen doen aan de les doordat we bepaalde maximum van deelnemers hebben bereikt geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.
 4. Leden mogen meedoen aan meerdere groepslessen op een dag echter met een maximum van twee lessen.
 5. Meedoen aan een tweede les (nadat je al een les hebt gevolgd) kan met een toegangskaartje. Dit is op te halen aan de receptie bij aanvang van de tweede les. (dus niet een half uur van tevoren) Fitness Club HS wilt zoveel mogelijk leden de kans geven om minimaal een les per avond te volgen.
 6. Reserveren van een les tijdens een eerste les is niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan om mee te doen met een les als je te laat binnen komt.
 8. Indien een lid niet aanwezig is bij de les en verzuimt om tijdig af te melden, kan dit leiden tot een reserveringsblokkade voor toekomstige lessen.
 9. Blessures dienen voor de start van de les bij de desbetreffende docente doorgegeven te worden.

11. Beeld– en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal

 1. Het gebruik van beeld–en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na de lessen en events is niet toegestaan. Onder deze beeld– en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape ect.
 2. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.
 3. Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter buiten de zaal te wachten.

12. Kleding, schoenen, mobiele telefoons en handdoek

 1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.
 2. Het dragen van knellende of anderszins gevaar zettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan.
 3. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 4. Schoenen dienen te zijn voorzien van een niet afgevende rubberen zool. (bij voorkeur niet zwart)
 5. Straatschoeisel of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.
 6. Gelieve andere leden niet te storen door het gebruik van je mobiele telefoon in de fitness/cardio ruimtes. Als je telefoon gaat, gelieve de fitness ruimte te verlaten.
 7. Video bellen is niet toegestaan in de sportschool. Dit is strikt verboden. Denk hierbij aan de privacy van de dames die zonder hoofddoek sporten.
 8. Tassen en jassen dienen te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. In de vestigingen is er de mogelijkheid om spullen op te bergen in de groepslessenzaal. Na het sporten mogen geen eigendommen worden achtergelaten in de kluisjes. Deze worden aan het eind van iedere dag gecontroleerd, opengemaakt en leeggehaald.
 9. Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht. Indien een Lid niet beschikt over een handdoek, kan deze worden aangeschaft of tegen betaling worden gehuurd bij de receptie.

13. Drank, etenswaren en roken

 1. Alleen drinkflessen met een afsluitbare dop is toegestaan.
 2. Roken is niet toegestaan
 3. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan

14. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan

15. Persoonsgegevens

 1. Fitnessclub HS verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet– en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Fitnessclub HS verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Fitnessclub HS en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Fitnessclub HS.
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van haar verwerkte persoonsgegevens. Fitnessclub HS kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van haar persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fitnessclub HS.
 4. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en gedeeld. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 5. De privacy policy van Fitnessclub HS is ten alle tijden te bekijken op de website via https://fitnessclubhs.nl/privacybeleid
 6. De sporter is zich er van de hoogte dat bij het invullen van het e-mailadres op het contract zij toestemming verleent voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Het invullen van het e-mailadres is ten alle tijden een vrije keus en afmelden voor de nieuwsbrief kan gemakkelijk via een afmeld knop onder aan de nieuwsbrief
 7. Fitnessclub HS heeft de plicht ten alle tijden gehoor te geven aan het recht van vergetelheid van de sporter mits er geen gegronde reden bestaat waarvoor Fitnessclub HS de betreffende gegevens deels of in zijn geheel moet bewaren.
 8. Fitnessclub HS is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige lekken buiten de schuld van Fitnessclub HS om, lees: lekken via partners zoals Buckaroo, Boss of virussen, inbraak, ect. Fitnessclub HS beschermt de gegevens van de sporter ten alle tijden naar de beste kunnen en weten.

16.Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Fitnessclub HS te worden ingediend. Dit kan door middel van neen email aan info@fitnessclubhs.nl.
 2. Fitness Club HS maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.

17. Slotbepalingen

 1. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tot lidmaatschap tussen de sporter en Fitnessclub HS zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
 2. De voorwaarden kunnen tussentijds door Fitnessclub HS worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
 3. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Fitnessclub HS.
 4. Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.